Project Description

מחזור משכנתא הוא כלי הכרחי שלא מנוצל בד"כ ע"י נוטלי ההלוואות, והוא יכול לחסוך עשרות ומאות אלפי שקלים במצטבר. משכנתא הנה כסף נזילהמצריך בדיקה תקופתית. לכן, אם חל שינוי בפרופיל הפיננסי שלכם, אם המדדים במשק השתנו – ריבית, שער הדולר, מדד המחירים לצרכן או לחילופין אם לא בדקתם את המשכנתא מספר שנים, זה הזמן לבדוק האם ניתן למחזר את ההלוואה ולשפר את התשלומים לטובתכם.

כך תיהנו ממסלולים זולים יותר, ריביות נמוכות יותר, תכנון מחדש של תקציב המשפחה ופריסה / קיצור של חיי המשכנתא, כל זאת מתוך שמירה על האינטרס שלכם ולא על האינטרס של הבנק. הליווי הנו מקיף וחוסך ממך הלקוח את הבירוקרטיה הכרוכה במעבר מבנק אחד למשנהו, ולרוב מבטיח את שיפור התנאים.